1.DEFINITIES

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de daarachter vermelde betekenis:

ICTSN : eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid ICTSN, gevestigd te Sexbierum.

Adres: het woonadres of werkadres van de KLANT.

Afspraaktijd: Tijdstip waarop de levering van Diensten op het Adres van de KLANT zal plaatsvinden.

Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie en Diensten betrekt.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle Diensten van ICTSN.

Apparatuur: personal computers en de daarbij behorende hardware en software; randapparatuur, zoals printers en scanners; alsmede servers, televisies en personeel digital assistants.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Expert: iedere derde met wie ICTSN een Overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan deze derde de Diensten aan de KLANT kan aanbieden.

Dienst(en): iedere op grond van de door ICTSN met de KLANT – al dan niet door tussenkomst van de Expert – gesloten Overeenkomsten te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte resultaten die bestemd zijn voor de KLANT.

Formulier: (elektronisch) document waarin een nadere specificatie van de Dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst wordt geplaatst of waarmee de Dienst wordt besteld of gereserveerd

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Dienst, waarbij ICTSN haar inspanningsverplichting niet of niet voldoende is nagekomen.

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie  krachtens enige overeenkomst Producten en/of Diensten levert of die de Website van ICTSN bezoekt.

Overeenkomst: de door ICTSN met de KLANT gemaakte afspraak voor te verrichten of verrichte Diensten met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie daarover door ICTSN ter beschikking worden gesteld.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen ICTSN en KLANT, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door KLANT van de Website.

2.3 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts van toepassing voor zover Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen.

2.4 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de gesloten Overeenkomst geldt hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.5 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, die zoveel mogelijk overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

3. COMMUNICATIE

3.1 Iedere communicatie tussen ICTSN en KLANT kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door ICTSN opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door KLANT.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van KLANT, komt dit voor risico van KLANT, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

4. INFORMATIEPLICHTEN ICTSN

4.1 ICTSN draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan KLANT al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, eventueel via een hyperlink in een mailbevestiging welke door ICTSN gezonden zal worden naar het e-mailadres van de KLANT. De Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen via https://www.ictsn.nl/terms.aspx

4.2 KLANT is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van KLANT of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.3 Onverminderd eventueel voor ICTSN bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is ICTSN niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor KLANT toegankelijk te houden.

4.4 ICTSN stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar: naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel de belangrijkste kenmerken van de Dienst; de prijs met inbegrip van alle belastingen; de wijze van aflevering en betaling; de eventuele kosten van aflevering; het adres waar KLANT een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van ICTSN anders wordt aangegeven.

4.5 ICTSN wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat KLANT ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien ICTSN niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van KLANT op grond van schending door ICTSN van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet dwingend een andere termijn voorschrijft.

4.6 Indien KLANT gebruikmaakt van een Agent, is KLANT verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die KLANT met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan KLANT. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is KLANT daaraan gebonden. Als nog geen Diensten ter beschikking zijn gesteld, kan KLANT de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door ICTSN ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

5. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

5.1 Uitingen van ICTSN op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van ICTSN van de bestelling van KLANT. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, per gewone post (per fax of brief) plaatsvinden.

6. FAIR USE

6.1 Een ieder die gebruik maakt van telefonische en/of online Diensten van ICTSN, is onderworpen aan ICTSN “fair use” beleid. Op grond van dit beleid, dient de KLANT zijn Dienst aan te wenden voor normaal gebruikersgedrag.

6.2 Indien, naar de mening van ICTSN, de KLANT structureel significant meer dan gemiddeld gebruik maakt van de Dienst in verhouding met soortgelijke abonnementsvormen door andere gebruikers, zal ICTSN de KLANT hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich na berichtgeving voortzet, is ICTSN gerechtigd (a) het additionele gebruik aan de KLANT in rekening te brengen, (b) de dienstverlening aan de KLANT buiten gebruik te stellen en/of te wijzigen en/of (c) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.3 De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij ICTSN.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1 De KLANT staat ervoor in dat de Apparatuur ten behoeve waarvan de Diensten worden verleend aan hem in eigendom toebehoort en dat voor het gebruik van de software de benodigde licenties zijn verkregen. De KLANT staat ervoor in dat, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan ICTSN materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, hij daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden.

7.2 Indien de Diensten aan het Adres worden verleend, zorgt de KLANT ervoor dat de Expert op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot het Adres en dat de Apparatuur goed bereikbaar en toegankelijk is voor de Expert. Het is de Expert toegestaan voor de uitvoering van de Diensten, zonder beperkingen, kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de KLANT.

7.3 Indien de Diensten op afstand worden verricht, dan verleent de KLANT de Expert in voldoende mate vrije en veilige toegang tot zijn faciliteiten en systemen. Indien ICTSN haar werkzaamheden op afstand wil verrichten is de KLANT verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.

7.4 Voor zover het voor het verrichten van de Diensten noodzakelijk is bestanden op de Apparatuur te kopiëren, te configureren, aan te passen of te wijzigen dan verleent de KLANT de Expert daarvoor toestemming.

7.5 De KLANT draagt er zelf zorg voor dat, alvorens de Diensten worden geleverd, een back-up wordt gemaakt van de op de Apparatuur aanwezige bestanden zodat deze te allen tijde voor de KLANT behouden blijven. Deze verplichting geldt ook indien het maken van back-ups deel uitmaakt van de Overeenkomst. Ondanks de zorgvuldigheid die ICTSN of de Expert betrachten bij de uitvoering van de Diensten kunnen zij namelijk niet garanderen dat bestanden niet beschadigd raken of verloren gaan.

7.6 Wenst de KLANT geen gebruik te maken van de Diensten, dan zal de KLANT dit tenminste zes uren voor het afgesproken tijdstip waarop de Diensten zouden worden uitgevoerd schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) aan ICTSN berichten.

7.7 Eventuele klachten over de verleende Diensten dient de KLANT zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, mede te delen aan ICTSN, op straffe van verval van alle rechten van de KLANT. Klachten die niet tijdig ontvangen zijn, behoeft ICTSN niet in behandeling te nemen. Het in behandeling nemen van een Klacht impliceert geen afstand door ICTSN van het recht zich (later) op overschrijding van de klachttermijn als bedoeld in dit artikel te beroepen.

7.8 De KLANT zal tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

8. VERPLICHTINGEN VAN ICTSN

8.1 ICTSN zal zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspannen de overeengekomen Diensten te verrichten. Vanwege de aard van de te verlenen Diensten kan ICTSN niet garanderen dat deze steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden. De Overeenkomsten met ICTSN leiden voor ICTSN tot inspanningsverplichtingen. ICTSN garandeert derhalve niet dat haar Diensten steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden.

8.2 ICTSN zal bij de uitvoering van de Diensten handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou handelen.

8.3 Indien voor het succesvol verrichten van de Diensten meer of andere werkzaamheden nodig zijn dan van tevoren aan de KLANT opgegeven, dan zal ICTSN de KLANT hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Voor zover mogelijk zal ICTSN daarbij tevens een raming maken van de verwachte meerkosten.

9. UITVOERING VAN DE DIENSTEN

9.1 Tenzij de Diensten op afstand worden verricht, zullen de Diensten worden verricht op het Adres van de KLANT.

9.2 ICTSN streeft ernaar de opgegeven Afspraaktijd stipt na te komen. De Afspraaktijd geldt echter bij benadering. Mocht de Afspraaktijd niet gehaald kunnen worden, dan zal ICTSN dit communiceren met de KLANT en in onderling overleg een nieuwe Afspraaktijd vaststellen. Wordt de nieuwe Afspraaktijd met meer dan twee uren overschreden zonder dat de KLANT hiervan tenminste zes uren van tevoren in kennis is gesteld, dan heeft de KLANT het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat over en weer enige aanspraak op schadevergoeding bestaat. Voor de reeds verrichte Diensten blijft de KLANT de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan ICTSN.

9.3 Kan de Expert de overeengekomen Diensten niet verrichten als gevolg van een beletsel aan de zijde van de KLANT, dan is ICTSN bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

9.4 Het in het vorige lid gestelde laat de betalingsverplichting van de KLANT onverlet, tenzij de KLANT gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voor het afzeggen van de Dienst als bedoeld in art. 7.6. ICTSN zal de KLANT tenminste het geldende tarief van één uur in rekening brengen en voor zover van toepassing de onkosten, waaronder mede begrepen de voorrij-, opslag- en leveringskosten alsmede de verliezen voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Diensten te verlenen.

 

10. GEGEVENS VAN DE KLANT

10.1 ICTSN zal de gegevens van de KLANT verwerken en bewaren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Onder gegevens van KLANT worden mede verstaan de gegevens met betrekking tot de activiteiten van KLANT op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar KLANT vandaan komt en de Diensten die KLANT heeft besteld. ICTSN slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan KLANT te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan KLANT.

10.2 ICTSN verwerkt de gegevens van de KLANT voor de volgende doeleinden:

  1. het verlenen en ontwikkelen van Diensten;
  2. het gebruik voor direct-marketingdoeleinden door ICTSN of derden aan wie zij deze gegevens met dat doel levert, tenzij de KLANT daarvoor geen toestemming (meer) heeft verleend aan ICTSN;
  3. het gebruik voor marktonderzoek.

10.3 KLANT mag de gegevens die ICTSN over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van de KLANT zal ICTSN aan hem een overzicht verstrekken van de hem betreffende door ICTSN opgeslagen en verwerkte gegevens. ICTSN kan voor het verstrekken van deze gegevens de daarmee gemoeide kosten in rekening brengen aan de KLANT.

10.4 KLANT heeft het recht ICTSN te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van KLANT te verwijderen of af te schermen. ICTSN zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van ICTSN en het privacybelang van KLANT en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, KLANT informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat KLANT van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

10.5 De KLANT kan schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van diens gegevens voor direct-marketingdoeleinden door ICTSN of de verstrekking van deze gegevens aan derden. Na ontvangst van het bezwaar zal ICTSN dit gebruik staken.

11. PRIJZEN EN BETALING

11.1 KLANT betaalt voor de Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. KLANT ontvangt van ICTSN een factuur voor de Diensten. Betaling vindt plaats op de op de factuur, in het Formulier of elders op de Website door ICTSN aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 11.5.

11.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen(Dit geld niet voor de zakelijke KLANT). De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van ICTSN op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft KLANT het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, mits de Diensten nog niet zijn verricht, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige dwingendrechtelijke rechten.

11.3 De KLANT dient het door hem verschuldigde te betalen op de wijze die ICTSN aangeeft. ICTSN zal steeds tenminste één (1) manier van betalen ter beschikking stellen waarvoor door ICTSN geen kosten in rekening worden gebracht. Indien KLANT een andere, door ICTSN, aangegeven wijze van betaling kiest is hij verplicht de kosten, die voor ICTSN aan die manier van betalen verbonden zijn, te voldoen.

11.4 In geval van betaling tegen factuur dient KLANT binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen, tenzij door ICTSN een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij middels schriftelijke bewijs het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

11.5 Indien de KLANT niet tijdig – uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum – aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft ICTSN het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente met opslag van 2 (twee) procentpunt in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ICTSN is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. KLANT zal alle kosten vergoeden die ICTSN en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som, met een minimum van € 100,-. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als KLANT heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

12. OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht aan haar zijde is ICTSN niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen.

12.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan iedere van de wil van ICTSN onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van ICTSN gelegen omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,zoals een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van de Experts, alsmede iedere situatie waarop ICTSN feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.3 Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal ICTSN daarvan mededeling doen aan de KLANT. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Hoewel ICTSN zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ICTSN of haar leidinggevende ondergeschikten, is ICTSN niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

13.2 ICTSN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van KLANT verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.

13.3 ICTSN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van ICTSN.

13.4 ICTSN is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

13.5 ICTSN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van KLANT of derden als gevolg van verlies of defect geraken van data of software in welke vorm of mate dan ook. De KLANT draagt er zelf zorg voor dat, alvorens de Diensten worden geleverd, een back-up wordt gemaakt van de op de Apparatuur aanwezige data en software zodat deze te allen tijde voor de KLANT behouden blijven. Deze verplichting van de KLANT geldt ook indien het maken van back-ups deel uitmaakt van de Overeenkomst.

13.6 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van ICTSN jegens KLANT, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

13.7 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de KLANT niet binnen 30 dagen na het eventuele ontstaan daarvan melding heeft gemaakt bij ICTSN. Het recht op schadevergoeding vervalt in elk geval indien niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door KLANT onderliggende verklaringen en bewijsstukken aan ICTSN overhandigd zijn.

13.8 De KLANT, niet zijnde een Consument, vrijwaart ICTSN voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

14. DUUR EN BEËINDIGING

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de Overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met een periode van telkens één jaar. Na de eerste contractperiode van bepaalde duur kan een Partij het contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien KLANT op het moment van opzegging van het contract reeds meer Diensten heeft afgenomen bij ICTSN dan waar KLANT recht op heeft op basis van de gedane betalingen van KLANT aan ICTSN, dan dient KLANT het nog openstaande bedrag aan ICTSN te voldoen alvorens het contract opgezegd kan worden.

14.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.3 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

14.4 Indien KLANT zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft ICTSN het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.5 Indien KLANT een Consument is, heeft KLANT het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst deze zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval ICTSN niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De KLANT kan van dit recht slechts gebruik maken zolang de Diensten nog niet verricht zijn. De KLANT dient hetgeen hij reeds heeft ontvangen, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring aangetekend te retourneren, bij gebreke waarvan ICTSN zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen.

15. GESCHILLEN

15.1 Op alle met ICTSN gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, tenzij ICTSN ervoor kiest de zaak aan de anderszins volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

15.3 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van ICTSN ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

15.4 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van ICTSN wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft ICTSN het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.